Typewriter Monkey solutions

Typewriter Monkey was solved using F# by 2 contestants. Solution sizes: average 1802 bytes (shortest: 1473; longest: 2132).