Typewriter Monkey solutions

Typewriter Monkey was solved using OCaml by 6 contestants. Solution sizes: average 2275 bytes (shortest: 1415; longest: 3444).